the-most-important-effective-methods-to-prevent-children-addiction-to-computer-games-pic1

مهم ترین شیوه های تأثیر گذار جهت جلوگیری از اعتیاد کودکان به بازی های کامپیوتری

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که مشغول شدن فرزندان به بازی های کامپیوتری و بازی های موبایلی می تواند برای والدین و فرزندان بسیار آزاردهنده باشد. اگرچه بازی های ویدئویی باعث می‌شود که فرزندان سرگرم شوند اما می تواند باعث شود که آنها به بازی ها وابسته شده و به […]

the-secrets-of-having-an-attractive-personality-pic3

رمز و راز های داشتن شخصیت جذاب

بسیاری از افراد دوست دارند که یک شخصیت کاریزماتیک به خصوص در محل کار خود و میان دوستان داشته باشند و در هر اجتماعی که وارد می شود نگاه ها به آن ها باشد. برای داشتن شخصیت جذاب و به نوعی شخصیت آهنربایی می بایست تا دایره اجتماعی خود را گسترده کنید و با افراد […]